مراسم افتتاح همزمان 1714 تخت مراقبت های ویژه در استان زنجان 941219

Thumbnail Image Table
IMG_4068.JPG
12/18/2014 07:37:02 ق.ظ
Size (KB)  :  2,761 KB
IMG_4092.JPG
12/18/2014 07:38:04 ق.ظ
Size (KB)  :  2,931 KB
IMG_4100.JPG
12/18/2014 07:41:24 ق.ظ
Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_4101.JPG
12/18/2014 07:42:16 ق.ظ
Size (KB)  :  2,941 KB
IMG_4110.JPG
12/18/2014 07:43:08 ق.ظ
Size (KB)  :  3,061 KB
IMG_4122.JPG
12/18/2014 07:47:38 ق.ظ
Size (KB)  :  2,747 KB
IMG_4125.JPG
12/18/2014 07:47:42 ق.ظ
Size (KB)  :  2,865 KB
IMG_4146.JPG
12/18/2014 08:09:58 ق.ظ
Size (KB)  :  2,907 KB
IMG_4152.JPG
12/18/2014 08:10:22 ق.ظ
Size (KB)  :  2,661 KB
IMG_4195.JPG
12/18/2014 09:50:58 ق.ظ
Size (KB)  :  2,714 KB
IMG_4201.JPG
12/18/2014 09:59:36 ق.ظ
Size (KB)  :  6,140 KB
IMG_4204.JPG
12/18/2014 10:06:38 ق.ظ
Size (KB)  :  6,549 KB
IMG_4205.JPG
12/18/2014 10:06:40 ق.ظ
Size (KB)  :  5,705 KB
IMG_4208.JPG
12/18/2014 10:07:14 ق.ظ
Size (KB)  :  7,408 KB
IMG_4213.JPG
12/18/2014 10:07:46 ق.ظ
Size (KB)  :  7,904 KB
IMG_4222.JPG
12/18/2014 10:12:14 ق.ظ
Size (KB)  :  8,275 KB
Pages:     1 2