آئین تجلیل و تکریم از پیش‌کسوتان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 941210

Thumbnail Image Table
IMG_3211.JPG
12/9/2014 09:28:20 ق.ظ
Size (KB)  :  3,638 KB
IMG_3215.JPG
12/9/2014 09:33:20 ق.ظ
Size (KB)  :  2,782 KB
IMG_3216.JPG
12/9/2014 09:33:22 ق.ظ
Size (KB)  :  2,790 KB
IMG_3217.JPG
12/9/2014 09:36:02 ق.ظ
Size (KB)  :  2,657 KB
IMG_3218.JPG
12/9/2014 09:36:28 ق.ظ
Size (KB)  :  2,668 KB
IMG_3219.JPG
12/9/2014 09:36:30 ق.ظ
Size (KB)  :  2,634 KB
IMG_3220.JPG
12/9/2014 09:36:34 ق.ظ
Size (KB)  :  2,926 KB
IMG_3222.JPG
12/9/2014 09:38:50 ق.ظ
Size (KB)  :  2,710 KB
IMG_3223.JPG
12/9/2014 09:38:54 ق.ظ
Size (KB)  :  3,011 KB
IMG_3224.JPG
12/9/2014 09:40:00 ق.ظ
Size (KB)  :  3,137 KB
IMG_3225.JPG
12/9/2014 09:40:46 ق.ظ
Size (KB)  :  2,918 KB
IMG_3226.JPG
12/9/2014 09:40:48 ق.ظ
Size (KB)  :  2,901 KB
IMG_3227.JPG
12/9/2014 09:42:26 ق.ظ
Size (KB)  :  3,517 KB
IMG_3228.JPG
12/9/2014 09:43:28 ق.ظ
Size (KB)  :  2,918 KB
IMG_3229.JPG
12/9/2014 09:43:30 ق.ظ
Size (KB)  :  2,937 KB
IMG_3230.JPG
12/9/2014 09:44:20 ق.ظ
Size (KB)  :  2,919 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9