با حضور رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت؛ سامانه مونیتورینگ هوشمند زنجیره سرما و سیستم جامع پایش آنلاین برنامه‌های حوزه بهداشت رونمایی شد 941203

Thumbnail Image Table
IMG_2626.JPG
12/2/2014 02:45:46 ب.ظ
Size (KB)  :  4,754 KB
IMG_2708.JPG
12/2/2014 03:47:52 ب.ظ
Size (KB)  :  5,429 KB
IMG_2709.JPG
12/2/2014 03:48:02 ب.ظ
Size (KB)  :  5,180 KB
IMG_2710.JPG
12/2/2014 03:51:00 ب.ظ
Size (KB)  :  6,015 KB
IMG_2711.JPG
12/2/2014 03:51:02 ب.ظ
Size (KB)  :  4,625 KB
IMG_2713.JPG
12/2/2014 03:55:32 ب.ظ
Size (KB)  :  5,783 KB
IMG_2714.JPG
12/2/2014 03:57:00 ب.ظ
Size (KB)  :  5,643 KB
IMG_2716.JPG
12/2/2014 04:06:16 ب.ظ
Size (KB)  :  4,987 KB
IMG_2717.JPG
12/2/2014 04:06:28 ب.ظ
Size (KB)  :  4,253 KB
IMG_2719.JPG
12/2/2014 04:06:32 ب.ظ
Size (KB)  :  4,611 KB
IMG_2720.JPG
12/2/2014 04:06:34 ب.ظ
Size (KB)  :  5,453 KB
IMG_2722.JPG
12/2/2014 04:06:38 ب.ظ
Size (KB)  :  5,821 KB
IMG_2723.JPG
12/2/2014 04:06:38 ب.ظ
Size (KB)  :  5,823 KB
IMG_2728.JPG
12/2/2014 04:06:56 ب.ظ
Size (KB)  :  6,139 KB
IMG_2730.JPG
12/2/2014 04:07:10 ب.ظ
Size (KB)  :  6,026 KB
IMG_2731.JPG
12/2/2014 04:07:12 ب.ظ
Size (KB)  :  5,827 KB
Pages:     1 2 3