مراسم تقدير از برگزيدگان هفتمين المپياد علمی و برندگان مسابقه ايده پردازی دانشجويی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه 940824

Thumbnail Image Table
DSC07801
11/19/2015 08:47:47 ق.ظ
Size (KB)  :  4,492 KB
DSC07811
11/19/2015 08:47:25 ق.ظ
Size (KB)  :  5,048 KB
DSC07814
11/19/2015 08:46:48 ق.ظ
Size (KB)  :  4,667 KB
DSC07815
11/19/2015 08:47:03 ق.ظ
Size (KB)  :  5,380 KB
DSC07819
12/5/2008 03:35:34 ق.ظ
Size (KB)  :  2,605 KB
DSC07824
12/5/2008 03:36:56 ق.ظ
Size (KB)  :  3,618 KB
DSC07825
11/19/2015 08:45:56 ق.ظ
Size (KB)  :  4,701 KB
DSC07826
11/19/2015 08:45:43 ق.ظ
Size (KB)  :  5,152 KB
DSC07828
11/19/2015 08:45:27 ق.ظ
Size (KB)  :  5,343 KB
DSC07832
12/5/2008 03:39:50 ق.ظ
Size (KB)  :  3,090 KB
DSC07835
11/19/2015 08:44:55 ق.ظ
Size (KB)  :  5,428 KB
DSC07836
11/19/2015 08:44:26 ق.ظ
Size (KB)  :  5,195 KB
DSC07839
12/5/2008 03:55:28 ق.ظ
Size (KB)  :  3,122 KB
DSC07851
11/19/2015 08:42:39 ق.ظ
Size (KB)  :  5,149 KB
DSC07856
11/19/2015 08:42:20 ق.ظ
Size (KB)  :  4,758 KB
DSC07859
11/19/2015 08:41:07 ق.ظ
Size (KB)  :  5,240 KB
Pages:     1 2 3