چهارمين سفر دکتر هاشمی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان زنجان شرکت ایشان در اجتماع باشکوه عزاداران حسينيه اعظم زنجان 940730

Thumbnail Image Table
_MG_1952
11/1/2015 04:01:36 ب.ظ
Size (KB)  :  5,647 KB
_MG_1958
11/1/2015 04:06:12 ب.ظ
Size (KB)  :  7,112 KB
_MG_1961
11/1/2015 04:06:36 ب.ظ
Size (KB)  :  7,081 KB
_MG_1969
11/1/2015 04:12:20 ب.ظ
Size (KB)  :  7,189 KB
_MG_2102
11/1/2015 05:10:26 ب.ظ
Size (KB)  :  6,842 KB
_MG_2108
11/1/2015 05:11:06 ب.ظ
Size (KB)  :  7,777 KB
_MG_2114
11/1/2015 05:12:16 ب.ظ
Size (KB)  :  7,613 KB
_MG_2122
11/1/2015 05:14:40 ب.ظ
Size (KB)  :  7,005 KB
_MG_2170
11/1/2015 05:28:46 ب.ظ
Size (KB)  :  6,131 KB
_MG_2187
11/1/2015 05:37:36 ب.ظ
Size (KB)  :  7,164 KB
_MG_2190
11/1/2015 05:38:40 ب.ظ
Size (KB)  :  9,675 KB
_MG_2199
11/1/2015 05:40:32 ب.ظ
Size (KB)  :  8,147 KB
_MG_2205
11/1/2015 05:49:48 ب.ظ
Size (KB)  :  9,286 KB
_MG_2216
11/1/2015 06:16:16 ب.ظ
Size (KB)  :  8,572 KB
_MG_2232
11/1/2015 06:37:28 ب.ظ
Size (KB)  :  5,540 KB
_MG_2237
11/1/2015 06:38:38 ب.ظ
Size (KB)  :  8,693 KB
Pages:     1 2 3