بازديد دکترايازی قائم مقام وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در امور مشارکتهای اجتماعی سازمانهای مردم نهاد و خيريه های حوزه سلامت از درمانگاه خيرساز شهرستان سلطانيه ، کلينيک تخصصی سرطان و مرکز راديوتراپی مهرانه زنجان ، پروژه تخصصی «آموزشی، پيشگيری و تحقيقا.تی» انجمن کليوی زنجان ، مجتمع درمانی _ فرهنگی ام اس زنجان 940728

Thumbnail Image Table
_MG_1518
10/30/2015 12:28:34 ب.ظ
Size (KB)  :  7,669 KB
_MG_1526
10/30/2015 12:30:24 ب.ظ
Size (KB)  :  8,222 KB
_MG_1538
10/30/2015 12:33:10 ب.ظ
Size (KB)  :  9,456 KB
_MG_1539
10/30/2015 12:33:14 ب.ظ
Size (KB)  :  7,458 KB
_MG_1541
10/30/2015 12:33:16 ب.ظ
Size (KB)  :  8,105 KB
IMG_1502
10/30/2015 12:24:16 ب.ظ
Size (KB)  :  6,850 KB
IMG_1508
10/30/2015 12:25:30 ب.ظ
Size (KB)  :  5,851 KB
kolyavi (2)
10/30/2015 02:22:30 ب.ظ
Size (KB)  :  5,611 KB
kolyavi (3)
10/30/2015 02:23:00 ب.ظ
Size (KB)  :  5,669 KB
kolyavi (5)
10/30/2015 02:23:38 ب.ظ
Size (KB)  :  7,276 KB
kolyavi (7)
10/30/2015 02:23:56 ب.ظ
Size (KB)  :  7,141 KB
kolyavi (9)
10/30/2015 02:26:34 ب.ظ
Size (KB)  :  5,948 KB
kolyavi (10)
10/30/2015 02:26:42 ب.ظ
Size (KB)  :  5,612 KB
kolyavi (16)
10/30/2015 02:31:28 ب.ظ
Size (KB)  :  5,402 KB
kolyavi (17)
10/30/2015 02:31:34 ب.ظ
Size (KB)  :  5,588 KB
mehrane (1)
10/30/2015 12:56:30 ب.ظ
Size (KB)  :  6,033 KB
Pages:     1 2 3 4