بازديد دکترايازی قائم مقام وزير بهداشت از مرکز آموزشی،درمانی حضرت وليعصر(عج) ، محل احداث کلينيک های ويژه ، ساختمان الحاقی بيمارستان شهيد دکتر بهشتی، و آزمايشگاه تحقيقات مرکزی 940728

Thumbnail Image Table
beheshti (1)
10/30/2015 10:51:40 ق.ظ
Size (KB)  :  8,294 KB
beheshti (3)
10/30/2015 10:53:22 ق.ظ
Size (KB)  :  6,981 KB
daneshkade pezeshki (1)
10/30/2015 11:08:02 ق.ظ
Size (KB)  :  6,685 KB
daneshkade pezeshki (6)
10/30/2015 11:09:30 ق.ظ
Size (KB)  :  6,607 KB
daneshkade pezeshki (9)
10/30/2015 11:10:22 ق.ظ
Size (KB)  :  8,495 KB
daneshkade pezeshki (14)
10/30/2015 11:12:30 ق.ظ
Size (KB)  :  7,098 KB
daneshkade pezeshki (20)
10/30/2015 11:13:02 ق.ظ
Size (KB)  :  7,133 KB
daneshkade pezeshki (23)
10/30/2015 11:13:08 ق.ظ
Size (KB)  :  6,991 KB
markaz saratan (3)
10/30/2015 11:14:44 ق.ظ
Size (KB)  :  7,411 KB
markaz saratan (4)
10/30/2015 11:15:02 ق.ظ
Size (KB)  :  6,738 KB
markaz saratan (5)
10/30/2015 11:15:10 ق.ظ
Size (KB)  :  5,981 KB
markaz saratan (6)
10/30/2015 11:16:12 ق.ظ
Size (KB)  :  6,167 KB
shafie (4)
10/30/2015 10:33:22 ق.ظ
Size (KB)  :  9,413 KB
shafie (6)
10/30/2015 10:43:38 ق.ظ
Size (KB)  :  8,684 KB
shafie (8)
10/30/2015 10:44:48 ق.ظ
Size (KB)  :  7,579 KB
vali asr (15)
7/30/2014 09:50:42 ق.ظ
Size (KB)  :  7,794 KB
Pages:     1 2