بازدید هیات رسانه ای آذربایجان از ظرفیت های درمانی استان زنجان 940625

Thumbnail Image Table
_MG_5883.JPG
26/09/2015 08:17:20 ق.ظ
Size (KB)  :  7,435 KB
_MG_5884.JPG
26/09/2015 08:17:46 ق.ظ
Size (KB)  :  6,963 KB
_MG_5886.JPG
26/09/2015 08:18:04 ق.ظ
Size (KB)  :  6,968 KB
_MG_5910.JPG
26/09/2015 08:37:40 ق.ظ
Size (KB)  :  6,492 KB
_MG_5915.JPG
26/09/2015 08:40:16 ق.ظ
Size (KB)  :  6,289 KB
_MG_5918.JPG
26/09/2015 08:40:54 ق.ظ
Size (KB)  :  6,820 KB
_MG_5931.JPG
26/09/2015 08:51:10 ق.ظ
Size (KB)  :  6,455 KB
_MG_5933.JPG
26/09/2015 08:51:24 ق.ظ
Size (KB)  :  7,287 KB
_MG_5939.JPG
26/09/2015 08:58:16 ق.ظ
Size (KB)  :  5,187 KB
_MG_5944.JPG
26/09/2015 09:00:50 ق.ظ
Size (KB)  :  5,640 KB
_MG_5953.JPG
26/09/2015 09:08:24 ق.ظ
Size (KB)  :  6,404 KB
_MG_5975.JPG
26/09/2015 09:32:50 ق.ظ
Size (KB)  :  6,020 KB
Pages:     1 2 3