بازديد معاون وزير بهداشت از آزمايشگاه تحقيقات مرکزی دانشگاه، پروژه پايلوت داروئی و اتاق تميز مرکز رشد فناوری های داروئی کتابخانه مرکزی دانشگاه، ، ، مرکز درمانی و تحقيقاتی سلولهای بنيادی 960620

Thumbnail Image Table
azmayeshgah (2).JPG
21/06/2014 07:47:46 ق.ظ
Size (KB)  :  6,418 KB
azmayeshgah (6).JPG
21/06/2014 07:48:10 ق.ظ
Size (KB)  :  7,331 KB
azmayeshgah (9).JPG
21/06/2014 07:48:18 ق.ظ
Size (KB)  :  7,623 KB
azmayeshgah (12).JPG
21/06/2014 07:48:30 ق.ظ
Size (KB)  :  7,254 KB
azmayeshgah (15).JPG
21/06/2014 07:48:44 ق.ظ
Size (KB)  :  7,440 KB
azmayeshgah (16).JPG
21/06/2014 07:48:50 ق.ظ
Size (KB)  :  7,384 KB
azmayeshgah (20).JPG
21/06/2014 07:49:20 ق.ظ
Size (KB)  :  6,758 KB
azmayeshgah (21).JPG
21/06/2014 07:49:30 ق.ظ
Size (KB)  :  6,358 KB
darosazi (13).JPG
21/06/2014 07:58:00 ق.ظ
Size (KB)  :  8,186 KB
darosazi (14).JPG
21/06/2014 07:58:10 ق.ظ
Size (KB)  :  8,500 KB
darosazi (20).JPG
21/06/2014 07:59:20 ق.ظ
Size (KB)  :  7,118 KB
darosazi (21).JPG
21/06/2014 07:59:22 ق.ظ
Size (KB)  :  5,589 KB
Pages:     1 2 3 4