با حضور وزير بهداشت؛ ششمين کنگره بين المللی پژوهشی دانشجويان علوم پزشکی کشور در زنجان 940617

Thumbnail Image Table
IMG_0545.JPG
6/18/2014 05:47:58 ق.ظ
Size (KB)  :  6,821 KB
IMG_0549.JPG
6/18/2014 05:47:58 ق.ظ
Size (KB)  :  6,780 KB
IMG_0562.JPG
6/18/2014 05:49:22 ق.ظ
Size (KB)  :  7,886 KB
IMG_0573.JPG
6/18/2014 05:50:02 ق.ظ
Size (KB)  :  8,628 KB
IMG_0581.JPG
6/18/2014 05:50:50 ق.ظ
Size (KB)  :  8,325 KB
IMG_0584.JPG
6/18/2014 05:51:24 ق.ظ
Size (KB)  :  8,129 KB
IMG_0593.JPG
6/18/2014 06:14:30 ق.ظ
Size (KB)  :  8,076 KB
IMG_0602.JPG
6/18/2014 06:15:28 ق.ظ
Size (KB)  :  8,259 KB
IMG_0603.JPG
6/18/2014 06:15:30 ق.ظ
Size (KB)  :  8,443 KB
IMG_0608.JPG
6/18/2014 06:15:48 ق.ظ
Size (KB)  :  8,602 KB
IMG_0611.JPG
6/18/2014 06:16:04 ق.ظ
Size (KB)  :  8,484 KB
IMG_0614.JPG
6/18/2014 06:16:10 ق.ظ
Size (KB)  :  8,551 KB
IMG_0619.JPG
6/18/2014 06:16:40 ق.ظ
Size (KB)  :  6,195 KB
IMG_0623.JPG
6/18/2014 06:17:08 ق.ظ
Size (KB)  :  8,389 KB
IMG_0645.JPG
6/18/2014 06:28:34 ق.ظ
Size (KB)  :  8,763 KB
IMG_0648.JPG
6/18/2014 06:29:00 ق.ظ
Size (KB)  :  7,952 KB
Pages:     1 2 3 4