بازدید معاون درمان وزیر از بیمارستان های آیت اله موسوی و ولیعصر ع -نشست با اعضای هیات علمی و هیات رئیسه 940611

Thumbnail Image Table
DSC_9107
9/2/2015 06:55:38 ب.ظ
Size (KB)  :  2,969 KB
DSC_9112
9/2/2015 07:04:52 ب.ظ
Size (KB)  :  2,907 KB
DSC_9118
9/2/2015 07:23:20 ب.ظ
Size (KB)  :  2,957 KB
DSC_9119
9/2/2015 07:23:30 ب.ظ
Size (KB)  :  2,822 KB
DSC_9120
9/2/2015 07:23:40 ب.ظ
Size (KB)  :  2,900 KB
DSC_9122
9/2/2015 07:42:38 ب.ظ
Size (KB)  :  2,889 KB
DSC00001
6/11/2015 06:40:30 ق.ظ
Size (KB)  :  2,663 KB
DSC00007
6/11/2015 08:08:14 ق.ظ
Size (KB)  :  2,701 KB
DSC00040
6/11/2015 11:22:52 ق.ظ
Size (KB)  :  2,658 KB
DSC00046
6/11/2015 11:24:26 ق.ظ
Size (KB)  :  2,669 KB
DSC00052
6/11/2015 11:30:14 ق.ظ
Size (KB)  :  2,504 KB
DSC00061
6/11/2015 11:37:36 ق.ظ
Size (KB)  :  2,477 KB
DSC00064
6/11/2015 11:41:56 ق.ظ
Size (KB)  :  2,668 KB
DSC00066
6/11/2015 12:08:54 ب.ظ
Size (KB)  :  2,217 KB
DSC00072
6/11/2015 12:10:12 ب.ظ
Size (KB)  :  2,655 KB
DSC00078
6/11/2015 12:11:12 ب.ظ
Size (KB)  :  2,544 KB
Pages:     1 2 3 4 5