بازدید معاون درمان وزارت متبوع از کلینیک نور، بیمارستان شفیعیه سابق،940611

Thumbnail Image Table
IMG_0017
6/12/2014 11:27:34 ق.ظ
Size (KB)  :  7,573 KB
IMG_0029
6/12/2014 11:27:50 ق.ظ
Size (KB)  :  8,289 KB
IMG_0044
6/12/2014 11:28:02 ق.ظ
Size (KB)  :  7,972 KB
IMG_0048
6/12/2014 11:28:24 ق.ظ
Size (KB)  :  7,744 KB
IMG_0051
6/12/2014 11:29:36 ق.ظ
Size (KB)  :  7,603 KB
IMG_0067
6/12/2014 11:30:14 ق.ظ
Size (KB)  :  8,461 KB
IMG_0086
6/12/2014 11:31:24 ق.ظ
Size (KB)  :  8,270 KB
IMG_0094
6/12/2014 11:32:46 ق.ظ
Size (KB)  :  5,422 KB
IMG_0097
6/12/2014 11:33:32 ق.ظ
Size (KB)  :  5,633 KB
IMG_0098
6/12/2014 11:33:56 ق.ظ
Size (KB)  :  6,788 KB
IMG_0105
6/12/2014 11:42:10 ق.ظ
Size (KB)  :  8,049 KB
Pages:     1