افتتاح و بازدید کلينيک ويژه هفت تیر در زنجان با حضور معاون درمان وزارت متبوع 940611

Thumbnail Image Table
DSC00423
9/2/2015 04:22:25 ق.ظ
Size (KB)  :  383 KB
IMG_0126
6/12/2014 11:48:24 ق.ظ
Size (KB)  :  5,213 KB
IMG_0130
6/12/2014 11:48:28 ق.ظ
Size (KB)  :  6,685 KB
IMG_0135
6/12/2014 11:48:32 ق.ظ
Size (KB)  :  5,852 KB
IMG_0145
6/12/2014 11:49:02 ق.ظ
Size (KB)  :  5,471 KB
IMG_0153
6/12/2014 11:49:16 ق.ظ
Size (KB)  :  6,064 KB
IMG_0154
6/12/2014 11:49:18 ق.ظ
Size (KB)  :  6,177 KB
IMG_0166
6/12/2014 11:50:02 ق.ظ
Size (KB)  :  5,046 KB
IMG_0169
6/12/2014 11:50:06 ق.ظ
Size (KB)  :  4,892 KB
IMG_0170
6/12/2014 11:50:10 ق.ظ
Size (KB)  :  5,556 KB
IMG_0174
6/12/2014 11:50:18 ق.ظ
Size (KB)  :  4,650 KB
IMG_0180
6/12/2014 11:50:34 ق.ظ
Size (KB)  :  5,174 KB
IMG_0184
6/12/2014 11:50:50 ق.ظ
Size (KB)  :  5,398 KB
IMG_0186
6/12/2014 11:52:56 ق.ظ
Size (KB)  :  4,116 KB
IMG_0217
6/12/2014 11:59:52 ق.ظ
Size (KB)  :  6,354 KB
IMG_0219
6/12/2014 12:07:44 ب.ظ
Size (KB)  :  6,334 KB
Pages:     1 2