افتتاح و بازدید کلينيک ويژه شهرستان خدابنده با حضور معاون درمان وزارت متبوع 940611

Thumbnail Image Table
DSC00299
6/11/2015 02:56:56 ق.ظ
Size (KB)  :  3,097 KB
DSC00307
6/11/2015 03:17:52 ق.ظ
Size (KB)  :  2,753 KB
DSC00321
6/11/2015 03:20:26 ق.ظ
Size (KB)  :  2,660 KB
DSC00327
6/11/2015 03:22:34 ق.ظ
Size (KB)  :  2,650 KB
DSC00337
6/11/2015 03:23:52 ق.ظ
Size (KB)  :  2,730 KB
DSC00340
6/11/2015 03:24:14 ق.ظ
Size (KB)  :  2,660 KB
DSC00359
6/11/2015 03:27:34 ق.ظ
Size (KB)  :  2,499 KB
DSC00362
6/11/2015 03:27:56 ق.ظ
Size (KB)  :  2,539 KB
Pages:     1