افتتاح پایگاه سلامت شماره 8 در شهرستان زنجان 940608

Thumbnail Image Table
IMG_0736
6/9/2014 08:38:46 ق.ظ
Size (KB)  :  8,556 KB
IMG_0752
6/9/2014 08:45:42 ق.ظ
Size (KB)  :  8,212 KB
IMG_0766
6/9/2014 08:46:52 ق.ظ
Size (KB)  :  7,440 KB
IMG_0770
6/9/2014 08:47:00 ق.ظ
Size (KB)  :  7,652 KB
IMG_0774
6/9/2014 08:47:02 ق.ظ
Size (KB)  :  7,310 KB
IMG_0779
6/9/2014 08:47:06 ق.ظ
Size (KB)  :  7,449 KB
IMG_0784
6/9/2014 08:47:10 ق.ظ
Size (KB)  :  7,565 KB
IMG_0790
6/9/2014 08:47:36 ق.ظ
Size (KB)  :  7,736 KB
IMG_0797
6/9/2014 08:48:30 ق.ظ
Size (KB)  :  7,099 KB
IMG_0803
6/9/2014 08:50:06 ق.ظ
Size (KB)  :  7,694 KB
IMG_0808
6/9/2014 08:51:56 ق.ظ
Size (KB)  :  6,605 KB
IMG_0821
6/9/2014 08:58:36 ق.ظ
Size (KB)  :  7,171 KB
IMG_0829
6/9/2014 09:07:12 ق.ظ
Size (KB)  :  6,554 KB
IMG_0832
6/9/2014 09:07:40 ق.ظ
Size (KB)  :  7,383 KB
Pages:     1