نشست مطبوعاتی رئیس دانشگاه به مناسبت هفته دولت 940608

Thumbnail Image Table
IMG_0877
6/8/2014 11:17:06 ب.ظ
Size (KB)  :  8,294 KB
IMG_0880
6/8/2014 11:17:18 ب.ظ
Size (KB)  :  8,348 KB
IMG_0883
6/8/2014 11:17:28 ب.ظ
Size (KB)  :  8,321 KB
IMG_0886
6/8/2014 11:17:36 ب.ظ
Size (KB)  :  8,036 KB
IMG_0895
6/8/2014 11:18:18 ب.ظ
Size (KB)  :  8,479 KB
IMG_0915
6/8/2014 11:19:44 ب.ظ
Size (KB)  :  7,507 KB
IMG_0925
6/8/2014 11:21:10 ب.ظ
Size (KB)  :  8,284 KB
IMG_0928
6/8/2014 11:21:32 ب.ظ
Size (KB)  :  7,608 KB
IMG_0946
6/8/2014 11:48:48 ب.ظ
Size (KB)  :  8,528 KB
IMG_0963
6/8/2014 11:58:08 ب.ظ
Size (KB)  :  7,252 KB
IMG_0969
6/9/2014 12:14:10 ق.ظ
Size (KB)  :  7,701 KB
Pages:     1