دیدار هیات رئیسه دانشگاه با استاندار زنجان به مناسبت هفته دولت 940605

Thumbnail Image Table
IMG_0418
8/26/2015 09:33:05 ب.ظ
Size (KB)  :  1,507 KB
IMG_0596
6/6/2014 11:43:00 ق.ظ
Size (KB)  :  8,939 KB
IMG_0597
6/6/2014 11:43:58 ق.ظ
Size (KB)  :  8,892 KB
IMG_0599
6/6/2014 11:44:08 ق.ظ
Size (KB)  :  8,061 KB
IMG_0600
6/6/2014 11:44:16 ق.ظ
Size (KB)  :  8,813 KB
IMG_0602
6/6/2014 11:44:38 ق.ظ
Size (KB)  :  7,650 KB
IMG_0608
6/6/2014 11:45:36 ق.ظ
Size (KB)  :  8,976 KB
IMG_0615
6/6/2014 11:51:38 ق.ظ
Size (KB)  :  8,993 KB
IMG_0617
6/6/2014 11:56:46 ق.ظ
Size (KB)  :  6,934 KB
IMG_0619
6/6/2014 11:56:56 ق.ظ
Size (KB)  :  7,506 KB
IMG_0620
6/6/2014 12:00:24 ب.ظ
Size (KB)  :  8,370 KB
IMG_0624
6/6/2014 12:34:14 ب.ظ
Size (KB)  :  8,316 KB
IMG_0626
6/6/2014 12:34:18 ب.ظ
Size (KB)  :  7,145 KB
IMG_0645
6/6/2014 12:34:40 ب.ظ
Size (KB)  :  8,833 KB
IMG_0662
6/6/2014 12:35:22 ب.ظ
Size (KB)  :  8,301 KB
Pages:     1