دیدار هیات رئیسه دانشگاه با امام جمعه زنجان به مناسبت هفته دولت 940605

Thumbnail Image Table
IMG_0421
8/26/2015 09:33:06 ب.ظ
Size (KB)  :  1,607 KB
IMG_0433
6/6/2014 09:18:22 ق.ظ
Size (KB)  :  5,267 KB
IMG_0434
6/6/2014 09:18:46 ق.ظ
Size (KB)  :  4,965 KB
IMG_0440
6/6/2014 09:20:40 ق.ظ
Size (KB)  :  5,305 KB
IMG_0456
6/6/2014 09:26:48 ق.ظ
Size (KB)  :  5,232 KB
IMG_0458
6/6/2014 09:26:54 ق.ظ
Size (KB)  :  5,718 KB
IMG_0468
6/6/2014 09:29:00 ق.ظ
Size (KB)  :  7,617 KB
IMG_0483
6/6/2014 09:39:46 ق.ظ
Size (KB)  :  7,535 KB
IMG_0502
6/6/2014 10:04:06 ق.ظ
Size (KB)  :  7,331 KB
IMG_0509
6/6/2014 10:05:02 ق.ظ
Size (KB)  :  7,475 KB
IMG_0515
6/6/2014 10:05:44 ق.ظ
Size (KB)  :  6,913 KB
IMG_0528
6/6/2014 10:08:16 ق.ظ
Size (KB)  :  7,647 KB
IMG_0544
6/6/2014 10:21:02 ق.ظ
Size (KB)  :  6,849 KB
IMG_0546
6/6/2014 10:21:06 ق.ظ
Size (KB)  :  6,978 KB
IMG_0549
6/6/2014 10:21:08 ق.ظ
Size (KB)  :  7,181 KB
IMG_0560
6/6/2014 10:21:18 ق.ظ
Size (KB)  :  6,840 KB
Pages:     1 2