رئیس دانشگاه در سخنرانی پيش از خطبه های نماز جمعه زنجان 940530

Thumbnail Image Table
DSC00114
29/05/2015 07:13:38 ب.ظ
Size (KB)  :  2,168 KB
DSC00115
29/05/2015 07:13:50 ب.ظ
Size (KB)  :  2,357 KB
Picture 009
27/10/2003 12:31:37 ق.ظ
Size (KB)  :  7,645 KB
Picture 010
27/10/2003 12:31:38 ق.ظ
Size (KB)  :  7,642 KB
Picture 015
27/10/2003 12:31:41 ق.ظ
Size (KB)  :  6,548 KB
Picture 019
27/10/2003 12:31:44 ق.ظ
Size (KB)  :  7,405 KB
Picture 021
27/10/2003 12:31:45 ق.ظ
Size (KB)  :  7,339 KB
Picture 025
27/10/2003 12:31:48 ق.ظ
Size (KB)  :  8,054 KB
Picture 030
27/10/2003 12:31:51 ق.ظ
Size (KB)  :  6,633 KB
Picture 035
27/10/2003 12:31:55 ق.ظ
Size (KB)  :  7,344 KB
Picture 036
27/10/2003 12:31:55 ق.ظ
Size (KB)  :  7,026 KB
Picture 037
27/10/2003 12:31:56 ق.ظ
Size (KB)  :  7,305 KB
Picture 039
27/10/2003 12:31:57 ق.ظ
Size (KB)  :  7,138 KB
Picture 043
27/10/2003 12:32:00 ق.ظ
Size (KB)  :  7,039 KB
Picture 049
27/10/2003 12:32:05 ق.ظ
Size (KB)  :  8,252 KB
Pages:     1