نشست صمیمی رئيس دانشگاه علوم پزشکی زنجان و اعضای هيات رئيسه دانشگاه با اصحاب رسانه های گروهی استان 940518

Thumbnail Image Table
IMG_0449
19/05/2014 11:15:18 ق.ظ
Size (KB)  :  7,715 KB
IMG_0453
19/05/2014 11:15:48 ق.ظ
Size (KB)  :  7,939 KB
IMG_0460
19/05/2014 11:18:56 ق.ظ
Size (KB)  :  7,801 KB
IMG_0462
19/05/2014 11:21:20 ق.ظ
Size (KB)  :  8,325 KB
IMG_0463
19/05/2014 11:21:58 ق.ظ
Size (KB)  :  6,950 KB
IMG_0465
19/05/2014 11:22:32 ق.ظ
Size (KB)  :  6,731 KB
IMG_0468
19/05/2014 11:23:34 ق.ظ
Size (KB)  :  5,761 KB
IMG_0470
19/05/2014 11:23:40 ق.ظ
Size (KB)  :  5,441 KB
IMG_0471
19/05/2014 11:24:00 ق.ظ
Size (KB)  :  5,891 KB
IMG_0473
19/05/2014 11:24:14 ق.ظ
Size (KB)  :  5,686 KB
IMG_0474
19/05/2014 11:24:20 ق.ظ
Size (KB)  :  5,992 KB
IMG_0480
19/05/2014 11:25:42 ق.ظ
Size (KB)  :  6,518 KB
IMG_0482
19/05/2014 11:25:56 ق.ظ
Size (KB)  :  6,031 KB
IMG_0483
19/05/2014 11:25:58 ق.ظ
Size (KB)  :  6,145 KB
IMG_0484
19/05/2014 11:26:04 ق.ظ
Size (KB)  :  6,064 KB
IMG_0485
19/05/2014 11:26:06 ق.ظ
Size (KB)  :  5,811 KB
Pages:     1 2 3