بازدید معاون محترم ریس جمهور جناب آقای نوبخت از دانشگاه علوم پزشکی94/05/12

Thumbnail Image Table
IMG_6190.JPG
13/07/2003 10:22:04 ق.ظ
Size (KB)  :  4,503 KB
IMG_6195.JPG
13/07/2003 10:22:05 ق.ظ
Size (KB)  :  4,112 KB
IMG_6197.JPG
13/07/2003 10:22:06 ق.ظ
Size (KB)  :  3,472 KB
IMG_6199.JPG
13/07/2003 10:22:06 ق.ظ
Size (KB)  :  3,338 KB
IMG_6200.JPG
13/07/2003 10:22:06 ق.ظ
Size (KB)  :  3,711 KB
IMG_6201.JPG
13/07/2003 10:22:06 ق.ظ
Size (KB)  :  4,389 KB
IMG_6202.JPG
13/07/2003 10:22:08 ق.ظ
Size (KB)  :  3,803 KB
IMG_6204.JPG
13/07/2003 10:22:09 ق.ظ
Size (KB)  :  3,889 KB
IMG_6205.JPG
13/07/2003 10:22:10 ق.ظ
Size (KB)  :  3,565 KB
IMG_6206.JPG
13/07/2003 10:22:10 ق.ظ
Size (KB)  :  3,364 KB
IMG_6207.JPG
13/07/2003 10:22:11 ق.ظ
Size (KB)  :  3,239 KB
IMG_6208.JPG
13/07/2003 10:22:12 ق.ظ
Size (KB)  :  3,841 KB
Pages:     1 2