بازديد دکتر بيگلری ،رئيس دانشگاه علوم پزشکی زنجان از مراکز وخانه های بهداشت شهرستان خدابنده 940504

Thumbnail Image Table
IMG_6154
26/07/2015 12:43:54 ق.ظ
Size (KB)  :  4,685 KB
IMG_6157
26/07/2015 12:46:08 ق.ظ
Size (KB)  :  3,804 KB
IMG_6158
26/07/2015 12:46:18 ق.ظ
Size (KB)  :  3,361 KB
IMG_6160
26/07/2015 12:46:50 ق.ظ
Size (KB)  :  4,221 KB
IMG_6161
26/07/2015 12:46:52 ق.ظ
Size (KB)  :  4,467 KB
IMG_6163
26/07/2015 12:47:04 ق.ظ
Size (KB)  :  4,285 KB
IMG_6164
26/07/2015 12:47:08 ق.ظ
Size (KB)  :  4,193 KB
IMG_6168
26/07/2015 12:48:56 ق.ظ
Size (KB)  :  3,333 KB
IMG_6169
26/07/2015 12:49:44 ق.ظ
Size (KB)  :  2,759 KB
IMG_6172
26/07/2015 12:50:12 ق.ظ
Size (KB)  :  3,740 KB
IMG_6175
26/07/2015 12:50:36 ق.ظ
Size (KB)  :  3,360 KB
IMG_6177
26/07/2015 12:51:08 ق.ظ
Size (KB)  :  2,876 KB
IMG_6183
26/07/2015 12:52:06 ق.ظ
Size (KB)  :  3,691 KB
IMG_6185
26/07/2015 12:54:00 ق.ظ
Size (KB)  :  3,578 KB
IMG_6189
26/07/2015 12:54:24 ق.ظ
Size (KB)  :  3,781 KB
IMG_6190
26/07/2015 12:54:30 ق.ظ
Size (KB)  :  3,580 KB
Pages:     1 2 3