تشدید بازدیدهای بهداشتی بازرسان دانشگاه از واحدهای تهیه و توزیع مواد غذایی در ماه مبارک رمضان94/4/7

Thumbnail Image Table
IMG_9181.JPG
07/04/2014 04:20:54 ب.ظ
Size (KB)  :  7,917 KB
IMG_9185.JPG
07/04/2014 04:21:32 ب.ظ
Size (KB)  :  7,829 KB
IMG_9189.JPG
07/04/2014 04:22:20 ب.ظ
Size (KB)  :  8,433 KB
IMG_9191.JPG
07/04/2014 04:22:30 ب.ظ
Size (KB)  :  8,053 KB
IMG_9197.JPG
07/04/2014 04:24:18 ب.ظ
Size (KB)  :  8,194 KB
IMG_9198.JPG
07/04/2014 04:24:20 ب.ظ
Size (KB)  :  8,112 KB
IMG_9204.JPG
07/04/2014 04:25:30 ب.ظ
Size (KB)  :  8,347 KB
IMG_9210.JPG
07/04/2014 04:28:00 ب.ظ
Size (KB)  :  8,775 KB
IMG_9221.JPG
07/04/2014 04:30:44 ب.ظ
Size (KB)  :  9,162 KB
IMG_9226.JPG
07/04/2014 04:32:20 ب.ظ
Size (KB)  :  9,612 KB
IMG_9230.JPG
07/04/2014 04:34:56 ب.ظ
Size (KB)  :  8,615 KB
IMG_9237.JPG
07/04/2014 04:39:26 ب.ظ
Size (KB)  :  7,470 KB
Pages:     1 2 3