بازدید برد تخصصی وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی زنجان94/3/7

Thumbnail Image Table
IMG_7064.JPG
07/03/2014 08:18:30 ق.ظ
Size (KB)  :  6,308 KB
IMG_7066.JPG
07/03/2014 08:18:42 ق.ظ
Size (KB)  :  6,350 KB
IMG_7067.JPG
07/03/2014 08:18:58 ق.ظ
Size (KB)  :  5,818 KB
IMG_7068.JPG
07/03/2014 08:18:58 ق.ظ
Size (KB)  :  5,932 KB
IMG_7069.JPG
07/03/2014 08:19:22 ق.ظ
Size (KB)  :  6,206 KB
IMG_7072.JPG
07/03/2014 08:19:28 ق.ظ
Size (KB)  :  6,121 KB
IMG_7075.JPG
07/03/2014 08:19:58 ق.ظ
Size (KB)  :  5,735 KB
IMG_7077.JPG
07/03/2014 08:20:18 ق.ظ
Size (KB)  :  5,613 KB
IMG_7078.JPG
07/03/2014 08:20:20 ق.ظ
Size (KB)  :  5,213 KB
IMG_7079.JPG
07/03/2014 08:20:28 ق.ظ
Size (KB)  :  5,783 KB
IMG_7080.JPG
07/03/2014 08:21:58 ق.ظ
Size (KB)  :  4,604 KB
IMG_7081.JPG
07/03/2014 08:25:34 ق.ظ
Size (KB)  :  5,955 KB
Pages:     1 2 3