جلسه هیات رئیسه دانشگاه با حضور دکتر علیمردانی نماینده مجلس 94/2/14

Thumbnail Image Table
IMG_3874.JPG
11/02/2014 08:13:24 ق.ظ
Size (KB)  :  6,896 KB
IMG_3875.JPG
11/02/2014 08:13:26 ق.ظ
Size (KB)  :  6,523 KB
IMG_3876.JPG
11/02/2014 08:13:36 ق.ظ
Size (KB)  :  6,621 KB
IMG_3877.JPG
11/02/2014 08:13:38 ق.ظ
Size (KB)  :  6,590 KB
IMG_3878.JPG
11/02/2014 08:13:46 ق.ظ
Size (KB)  :  6,505 KB
IMG_3879.JPG
11/02/2014 08:14:08 ق.ظ
Size (KB)  :  6,410 KB
IMG_3880.JPG
11/02/2014 08:14:10 ق.ظ
Size (KB)  :  6,366 KB
IMG_3881.JPG
11/02/2014 08:14:16 ق.ظ
Size (KB)  :  6,735 KB
IMG_3882.JPG
11/02/2014 08:14:30 ق.ظ
Size (KB)  :  6,691 KB
IMG_3883.JPG
11/02/2014 08:14:36 ق.ظ
Size (KB)  :  6,505 KB
IMG_3884.JPG
11/02/2014 08:14:36 ق.ظ
Size (KB)  :  6,426 KB
IMG_3885.JPG
11/02/2014 08:14:40 ق.ظ
Size (KB)  :  6,489 KB
Pages:     1 2