شب شعر دانشجویی با حضور شاعر استاد ناصر فیض94/2/7

Thumbnail Image Table
_MG_1212.JPG
02/02/2015 09:24:34 ب.ظ
Size (KB)  :  3,387 KB
_MG_1213.JPG
02/02/2015 09:27:22 ب.ظ
Size (KB)  :  3,261 KB
_MG_1217.JPG
02/02/2015 09:28:24 ب.ظ
Size (KB)  :  3,475 KB
_MG_1219.JPG
02/02/2015 09:30:02 ب.ظ
Size (KB)  :  3,194 KB
_MG_1220.JPG
02/02/2015 09:30:02 ب.ظ
Size (KB)  :  3,085 KB
_MG_1225.JPG
02/02/2015 09:30:28 ب.ظ
Size (KB)  :  3,573 KB
_MG_1228.JPG
02/02/2015 09:40:08 ب.ظ
Size (KB)  :  3,292 KB
_MG_1231.JPG
02/02/2015 09:42:08 ب.ظ
Size (KB)  :  3,462 KB
_MG_1233.JPG
02/02/2015 09:44:22 ب.ظ
Size (KB)  :  3,181 KB
_MG_1235.JPG
02/02/2015 09:44:36 ب.ظ
Size (KB)  :  3,740 KB
_MG_1236.JPG
02/02/2015 09:44:44 ب.ظ
Size (KB)  :  3,688 KB
_MG_1237.JPG
02/02/2015 09:44:56 ب.ظ
Size (KB)  :  3,739 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6