دیدار ریاست دانشگاه با اصحاب رادیو صدای مرکز زنجان94/2/6

Thumbnail Image Table
IMG_3607.JPG
03/02/2014 08:59:48 ق.ظ
Size (KB)  :  6,204 KB
IMG_3609.JPG
03/02/2014 08:59:52 ق.ظ
Size (KB)  :  6,139 KB
IMG_3610.JPG
03/02/2014 08:59:54 ق.ظ
Size (KB)  :  5,629 KB
IMG_3611.JPG
03/02/2014 08:59:58 ق.ظ
Size (KB)  :  5,451 KB
IMG_3616.JPG
03/02/2014 09:00:08 ق.ظ
Size (KB)  :  5,039 KB
IMG_3617.JPG
03/02/2014 09:00:10 ق.ظ
Size (KB)  :  5,181 KB
IMG_3620.JPG
03/02/2014 09:00:14 ق.ظ
Size (KB)  :  5,377 KB
IMG_3621.JPG
03/02/2014 09:00:18 ق.ظ
Size (KB)  :  5,073 KB
IMG_3624.JPG
03/02/2014 09:00:36 ق.ظ
Size (KB)  :  6,862 KB
IMG_3628.JPG
03/02/2014 09:01:44 ق.ظ
Size (KB)  :  5,723 KB
IMG_3630.JPG
03/02/2014 09:02:00 ق.ظ
Size (KB)  :  6,048 KB
IMG_3634.JPG
03/02/2014 09:02:16 ق.ظ
Size (KB)  :  6,456 KB
Pages:     1 2 3