بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بیمارستانها94/01/02

Thumbnail Image Table
IMG_0824.JPG
29/03/2015 09:48:34 ق.ظ
Size (KB)  :  3,152 KB
IMG_0826.JPG
29/03/2015 10:45:34 ق.ظ
Size (KB)  :  3,012 KB
IMG_0828.JPG
29/03/2015 10:47:12 ق.ظ
Size (KB)  :  3,070 KB
IMG_0829.JPG
29/03/2015 10:47:38 ق.ظ
Size (KB)  :  3,050 KB
IMG_0830.JPG
29/03/2015 10:50:40 ق.ظ
Size (KB)  :  3,571 KB
IMG_0831.JPG
29/03/2015 10:51:18 ق.ظ
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_0832.JPG
29/03/2015 10:53:40 ق.ظ
Size (KB)  :  1,987 KB
IMG_0833.JPG
29/03/2015 10:57:36 ق.ظ
Size (KB)  :  2,885 KB
IMG_0834.JPG
29/03/2015 10:58:14 ق.ظ
Size (KB)  :  3,390 KB
IMG_0836.JPG
29/03/2015 10:59:42 ق.ظ
Size (KB)  :  3,020 KB
IMG_0837.JPG
29/03/2015 11:12:56 ق.ظ
Size (KB)  :  2,356 KB
IMG_0839.JPG
29/03/2015 11:16:08 ق.ظ
Size (KB)  :  2,664 KB
Pages:     1 2 3